ประวัติความเป็นมา

    เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2499

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลทองผาภูมิ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่ม 74 ตอนที่ 4 

ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2500 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่ 116 ตอนที่ 9

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  71180

โทร.034-599101 โทรสาร 034-599757 ต่อ 110