ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดงานวันพ่อในช่วงเช้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ และร่วมพิธีวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

จากนั้นในช่วงเย็นได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดงานเทศกาลวันลอยกระทง "แควน้อยร้อยดวงใจ แม่ธารใสไหลประทีป"

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ)

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ทองผาภูมิคัพ ต้านภัยยาเสพติด"

ณ ลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ)

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

นายศราวุธ ศรีทันดร รองนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ."ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๕๘" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ บริเวณพื้นที่ หมู่.๑ บ้านพุถ่อง ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดโครงการประชุมประจำเดือนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูม

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการ" ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ "

ที่บริเวณบ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้ร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.free-counter-plus.com

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับหน่วยงานต่างๆและประชาชนทำพิธีเปลี่ยนผ้าครององค์พระภปร.กาญจนธรรมพิทักษ์

วัดทองผาภูมิ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของชาว อ.ทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและหน่วยงานราชการอื่น ได้ร่วมกันจัดงาน

"ผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘"

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติราชการผู้บริการท้องถิ่น

และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับชุมชนและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายไม่ใช้กล่องโฟม

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)” ประจำปี ๒๕๕๘

ออกกำลังกายอย่างน้อย ๑๕ นาที เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาาพประชาชน

ด้านการบริหารจัดการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

หน้า << ต่อไป

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐