ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับ นายการัญ ไกรวิจิตร นายช่างโยธา และตัวแทนเครือข่ายเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำกลอง เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในท้องถิ่นของตนเอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสา

และศึกษาดูงานจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘

ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอทองผาภูมิ

จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้จัดโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ

ดูงานที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่มกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ สนามที่ ๒

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.free-counter-plus.com

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิได้ร่วมกับเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

ร่วมบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้กับสังคม

ดำเนินการขุดลอกท่อภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับมือก่อนช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมิ

ทำบุญครั้งใหญ่กลางเมือง ณ วัดทองผาภูมิ

เพื่อเป็นศิริมงคนแก่พี่น้องชาวทองผาภูมิ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรม"ถนนนั่งยองทองผาภูมิ"

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ๒ ม.ค. ๕๘

หน้า << ต่อไป

 

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐