ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนบุคคลากร
รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) ครั้งที่ 1 (จัดตั้งกอง)
การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เส้นทางการก้าวหน้าในสายงาน
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล
การให้ออกจากราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การแสดงเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
รายงานผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ของพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
คำสั่งเทศบาลตำบลทองผาภูมิเรื่อง แบ่งงานภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
การสำรวจประเมินคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลทองผาภูมิ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรประจำปี 2563

 

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

http://www.free-counter-plus.com
 

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐