ค้นหา

ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
-ประกาศทั่วไป
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ
-คู่มือประชาชน
-แผนที่การท่องเที่ยว
-เบอร์โทรศัพท์
-กิจการสภา
-การเงินและพัสดุ
-แผนพัฒนา อปท.
-ข้อบัญญัติ
-ผลการดำเนินงาน
-แผนบุคลากร
-แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
-แบบคำร้อง
-ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
-การมอบอำนาจการตัดสินใจ
-กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
-การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-รายงานการประชุม
-แจ้งข่าวการทุจริต
-ระเบียบกฎหมาย อปท.
-ประกาศ อปท.
-คำสั่ง
-เตรียมความพร้อมสู่ AEC
-ประมวลจริยธรรม
 

 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลทองผาภูมิ ปี ๒๕๕๘
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ปี ๒๕๕๘
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลทองผาภูมิ ปี ๒๕๕๗
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ปี ๒๕๕๗
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
แบบคำร้องเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องเรื่อง ขออนุญาตดูภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด
แบบคำร้องเรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, ตัววิ่งทีวีฯ, ป้ายไฟวิ่ง,เว็บไซต์
แบบคำร้องเรื่อง ขออนุญาตต่อเชื่อมสัญญาณเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา
 
 
 
 
 

 

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

http://www.free-counter-plus.com

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐