ค้นหา

ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
-ประกาศทั่วไป
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ
-คู่มือประชาชน
-แผนที่การท่องเที่ยว
-เบอร์โทรศัพท์
-กิจการสภา
-การเงินและพัสดุ
-แผนพัฒนา อปท.
-ข้อบัญญัติ
-ผลการดำเนินงาน
-แผนบุคลากร
-แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
-แบบคำร้อง
-ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
-การมอบอำนาจการตัดสินใจ
-กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
-การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-รายงานการประชุม
-แจ้งข่าวการทุจริต
-ระเบียบกฎหมาย อปท.
-ประกาศ อปท.
-คำสั่ง
-เตรียมความพร้อมสู่ AEC
-ประมวลจริยธรรม
 

 

เทศบาลตำบลทองผาภูมิขอเชิญร่วมโครงการ " “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นพลังปฏิรูปประเทศ โดยสามารถเริ่มตั้งปณิธานความดีได้ตั้งแต่บัดนี้ ทางเว็บไซต์ www.tpm.go.th หรือทาง facebook เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

    เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา และในปีพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๙  จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จะทรงเจริญพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง  ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันถวาย  "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานนั้น ซึ่งในห้วงเวลานี้จะสามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

เทศบาลตำบลทองผาภูมิขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันตั้งปณิธานความดี ผ่านเว็บไซต์ www.panithand.com และ www.facebook.com/panithand พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ตามช่องทางดังกล่าว รวมทั้ง instagram.com/panithand

 

 

 

 

วีดีโอตัวอย่าง

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

.

http://www.free-counter-plus.com
 
 
 

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐