ติดต่อ
กระดานสนทนา

ค้นหา

ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
-ประกาศทั่วไ
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ
-คู่มือประชาชน
 
 

 

 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิรับสมัครเด็กนักเรียน
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ระยะเวลาการชำระภาษีของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสถานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗- พ.ศ. ๒๕๖๐)
 
 
 
 

 

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 
   

สำนักเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐