กระดานสนทนา

ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลทองผาภูม

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การแสดงเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำพื้นในโดมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง  เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ระยะเวลาการชำระภาษีของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสถานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗- พ.ศ. ๒๕๖๐)